Page 17

แบบสรุปผู้บริหาร การวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง

13 การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เป็นสภาพการเปลี่ยนแปลงอีกด้าน หนึ่งซึ่งปัจจุบันกำลังเป็นที่สนใจของประชาชนทั่วไป สำหรับพื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ซึ่งโดยปกติมีปริมาณฝน ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ รวมทั้งสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อน จึงส่งผลให้ ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดการปรับเปลี่ยนสภาพไปตามลักษณะภูมิอากาศ นอกจากนั้น จากการวิเคราะห์โดยใช้ แบบจำลอง พบว่า ในอนาคตปริมาณฝนมีแนวโน้มลดต่ำลง ส่วนอุณหภูมิมีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้น การ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อโครงสร้าง และการทำหน้าที่ของระบบนิเวศลุ่ม น้ำ ควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปกคลุมซึ่งเป็นผลมาจากกิจกรรมของมนุษย์ (2) ปัญหาด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เป็นประเด็นที่สำคัญ และ จัดการได้ยาก ทั้งนี้ ในการจัดการทรัพยากรต่าง ๆ นั้น มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเฉพาะแต่ละทรัพยากร ซึ่งการ ทำงานในเชิงบูรณาการ หรือการประสานงานยังมีน้อย ต่างฝ่ายต่างรับผิดชอบในส่วนงานของหน่วยงานเอง และไม่ได้พิจารณาการทำงานที่สอดคล้องกับหน่วยงานอื่น ๆ จึงทำให้การจัดการ หรือการแก้ไขปัญหาเป็นการ จัดการแบบแยกส่วนไม่ได้พิจารณาในภาพรวม รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ก็เน้นการทำงานเชิงพื้นที่ และภารกิจ ของหน่วยงานมาก ไม่ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานราชการอื่น ๆ ภาคเอกชน และภาค ประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ จึงทำให้การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ทำได้ยากขึ้น การทำงานโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม และความร่วมมือ (Participation and collaboration) ของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ถือว่าเป็น แนวทางที่มีความสำคัญ และสามารถดำเนินการได้ ซึ่งต้องเริ่มจากความเข้าใจในประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากนั้น ต้องมีการเผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อที่จะได้เข้ามาร่วมในการวางแผนการจัดการร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนของการจัดการทรัพยากรใน ระบบลุ่มน้ำ 2) สาเหตุของปัญหา สถานการณ์ของปัญหาต่าง ๆ ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำศึกษา ลุ่มน้ำบางตรา น้อย และลุ่มน้ำห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี สาเหตุของปัญหามีทั้งเกิดจากสภาพธรรมชาติ เช่น ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ธรณีโครงสร้าง เป็นต้น ซึ่งส่งผลถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ำ ป่าไม้ รวมไปถึงสัตว์ ป่า และสาเหตุที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์ที่ทำให้ทรัพยากรต่าง ๆ เสื่อมโทรมลง โดยเฉพาะผลต่อเนื่อง จากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดิน ส่งผลให้พืชพรรณ สัตว์ป่า ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ทรัพยากรดิน น้ำ ภูมิอากาศ และการดำรงชีวิตของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไป 3) ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงภายในระบบนิเวศของพื้นที่ลุ่มน้ำ บางตราน้อย และลุ่มน้ำห้วยทราย จังหวัดเพชรบุรี เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นจากสภาวะความกดดันด้านประชากร (Population pressure) ประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ และลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคม (1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดิน กิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความต้องการใช้ที่ดิน และการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ที่ดิน เป็นปัจจัยที่ส่งผลทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ใน ระบบนิเวศลุ่มน้ำ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลมาจากความต้องการปัจจัยต่าง ๆ ในการดำรงชีวิตของ


แบบสรุปผู้บริหาร การวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง
To see the actual publication please follow the link above