Page 23

แบบสรุปผู้บริหาร การวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง

19 6) การประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัย ทั้งประเด็นด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาที่ไม่เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มเป้าหมายมีทั้ง คนที่อยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่น รวมไปถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่าง ๆ ประชาชนทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทั้งหน่วยงานในระดับประเทศ และ ต่างประเทศ 7) การนำผลการวิจัยต่าง ๆ มาเป็นข้อมูลเสริมในการกำหนดรูปแบบการพัฒนาให้เหมาะสม รวมทั้งการทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องซึ่งแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน


แบบสรุปผู้บริหาร การวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง
To see the actual publication please follow the link above