Page 3

แบบสรุปผู้บริหาร การวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง

5 บทคัดย่อ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดิน ส่งผลถึง การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ผลกระทบ และความต่อเนื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่รุนแรง และส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง ทำให้เกิดความเสื่อม โทรมของระบบนิเวศลุ่มน้ำ ดังนั้น จึงต้องกำหนดแนวทางในการฟื้นฟูลุ่มน้ำตามเป้าหมายของการอนุรักษ์ และ เสริมสร้างความอุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน สำหรับโครงการวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง งานวิจัย การบูรณาการจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ กรณีทรัพยากรป่าไม้ และน้ำ บริเวณลุ่มน้ำบางตราน้อย และ ลุ่มน้ำห้วยทราย อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิง วิชาการ และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรลุ่มน้ำ และพิจารณาความสัมพันธ์ของการเปลี่ยนแปลง ภูมิอากาศ และการใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดิน ในบริบทของการวิเคราะห์ระบบนิเวศลุ่มน้ำ ตลอดจน หาทางการจัดการ และแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน ทั่วไป ร่วมกันจัดทำแผนแบบบูรณาการในอนาคต โดยผลการสำรวจทรัพยากรที่สำคัญในพื้นที่ศึกษา พบว่า ลุ่มน้ำบางตราน้อยและลุ่มน้ำห้วยทรายมีพื้นที่ป่าปกคลุมคิดเป็นร้อยละ 25.07 และ 34.03 ตามลำดับ มีสภาพ สังคมพืชประกอบด้วยป่าผสมผลัดใบ (ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง) ป่าฟื้นฟู ป่ารุ่นสอง สวนป่า ป่าปลูก ป่า ชายหาด และป่าชายเลน ทรัพยากรสัตว์ป่าส่วนใหญ่เป็นสัตว์ในกลุ่มนก ส่วนการวิเคราะห์ปริมาณน้ำ พบว่า มี ศักยภาพการให้น้ำ 9.69 และ 2.63 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีคิดเป็นร้อยละ 16.35 และ 14.32 ของปริมาณ น้ำฝน ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการใช้น้ำ พบว่า มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ประโยชน์ และผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน พบว่า ดัชนีคุณภาพน้ำยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 ทั้งนี้ การวิจัยได้เสนอแนะแนวทางในการจัดการซึ่งเป็นการขยายผลจากองค์ ความรู้เพื่อการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำ รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน สร้าง เครือข่ายที่แข็งแกร่งในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป คำสำคัญ: ระบบนิเวศลุ่มน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงการใช้ ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งปกคลุมดิน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร


แบบสรุปผู้บริหาร การวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง
To see the actual publication please follow the link above