Page 5

แบบสรุปผู้บริหาร การวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง

1 แบบสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการวิจัย 1.1 ชื่อโครงการวิจัย การวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ : กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง Research and Development on Watershed Ecosystem Administration and Management under Climate Change Condition: A Case Study for Sirindhorn International Environmental Park (SIEP) and Adjacent Areas 1.2 คณะผู้วิจัย 1.2.1 หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวอารีย์พร สิทธิญาณไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย และพัฒนา อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร 1281 ค่ายพระรามหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี76120 โทรศัพท์: 032-508352 1.2.2 คณะผู้วิจัย 1) รศ.ดร.สามัคคี บุณยวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-5792945-46 2) นายยุทธพงษ์ คีรีมังคละ อาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-5790172 3) ผศ.ดร.สมนิมิตร พุกงาม อาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-5790172 4) ดร.สุภัทรา ถึกสถิตย์ อาจารย์/นักวิจัย ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์: 02-5790172


แบบสรุปผู้บริหาร การวิจัย และพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ: กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และพื้นที่ต่อเนื่อง
To see the actual publication please follow the link above